سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو و دبیر گروه علمی حکمت و فلسفه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
کانون اندیشه جوان 
مسئول بخش بینش و اندیشه دینی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو گروه علمی کلام و دین پژوهی و علم و الهیات  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نشریه دو ماهانه و ارش 
سردبیر 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
کانون اندیشه جوان 
عضو شورای علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نشریه دانشجویی پرسمان  
عضو شورای سیاستگزاری  
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
مدیر گروه فلسفه و کلام اداره مشاوره  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی(ره) 
مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدیریت برنامه ریزی و سامان دهی تحقیقات  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلا می 
مسئول کمیسیون تخصصی فلسفه و کلام 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدیر شورای علمی فلسفه و کلام معاونت پژوهشی 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
الهیات بالمعنی الاخص تجرید الا 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح عقائد الامامیه مرحوم مظفر  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مسائل و برید کلامی  
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
فلسفه تاریخ