تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1374 
الهیات فلسفه اسلامی 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
سطح 2